Praca poglądowa w ramach I stopnia specjalizacji z farmacji aptecznej

Łuszczyca (psoriasis) choroba ciągle nieuleczalna.

Autor: dr n. farm. Staniaław Piechula
Opiekun specjalizacji: mgr farm. Gertruda Czech

Spis treści :

01. Rys historyczny.

      Łuszczyca (psoriasis) jest chorobą, która pomimo postępu jaki dokonał się w medycynie nie została jeszcze w pełni poznana. Termin psoriasis wywodzi się z greckiego słowa psora, czyli świąd. W czasach starożytnych oznaczał on różne świądowe, złuszczające i krostkowe choroby skóry. Łuszczyca jako zdefiniowana klinicznie jednostka zaistniała około 200 lat temu, kiedy to Robert Willian podał szczegółowy opis tej choroby. do góry

02. Objawy choroby.

      Łuszczyca jest przewlekłą dermatozą charakteryzującą się okresowymi nawrotami i remisjami. Może rozpocząć się w każdym wieku, choć najczęściej pojawia się przed trzydziestym rokiem życia, równie często u kobiet, jak i u mężczyzn. Z wyjątkiem rzadko występujących ciężkich odmian, łuszczyca nie upośledza ogólnego stanu chorych, często jednak jest negatywnie postrzegana przez otoczenie, a uciążliwe leczenie ogranicza komfort życia chorego.
      Zmiany skórne, wielkości od kilku milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów, najczęściej przybierają postać czerwonobrunatnych grudek lub wypukłych ognisk pokrytych łuskami. Występują zwykle na łokciach, kolanach, w okolicy krzyżowej, czasem pokrywają całą skórę , a nawet pojawiają się na paznokciach. Często łuszczyca zaczyna się ujawniać na owłosionej skórze głowy. do góry

03. Mechanizm powstawania zmian łuszczycowych.

      W normalnie funkcjonującej skórze proces proliferacji i złuszczania komórek skóry trwa około jednego miesiąca. W łuszczycy system odpornościowy wysyła wadliwe sygnały, które znacznie przyspieszają ten proces, skracając go do czterej dni. Ta nienormalna sytuacja związana z wzmożeniem wzrostu i podziału komórek powoduje także przyspieszenie przepływu krwi i rozszerzenie naczyń krwionośnych w chorych miejscach, co wynika ze wzmożonego zapotrzebowania na składniki odżywcze. Dochodzi do zaczerwieniania chorych miejsc i szybkiego gromadzenia się martwych komórek na powierzchni skóry.

59kB

do góry

04. Genetyczne uwarunkowania łuszczycy.

      Choć etiopatogeneza łuszczycy nie jest w pełni poznana, genetyczne uwarunkowanie tej choroby nie budzi wątpliwości. W piśmiennictwie istnieją rozbieżne dane co do modelu jej dziedziczenia. Część autorów uznaje łuszczycę za chorobę dziedziczącą się w sposób autosomalny dominujący, z niepełną penetracją genu, co oznacza, że nie u wszystkich osób, które odziedziczą "gen/geny łuszczycowe" choroba się ujawni. Inni wskazują na dziedziczenie wieloczynnikowe, uwzględniające zarówno genetyczne, jak i środowiskowe wpływy na ujawnienie się choroby. Za rolą czynników dziedzicznych w patogenezie choroby przemawiają badania bliźniąt. Równoczesne występowanie łuszczycy u bliźniąt jednojajowych jest częstsze niż u dwujajowych. Jednak fakt, że wskaźnik zgodności u bliźniąt identycznych waha się od 40 do 65% wskazuje na istotną rolę czynników środowiskowych w ujawnieniu się choroby. Za genetyczny marker łuszczycy uważa się niektóre antygeny zgodności tkankowej HLA klasy I i II, kodowane przez geny Głównego Układu Zgodności Tkankowej, a szczególnie antygen Cw6, którego częstość u chorych na łuszczycę jest znamiennie wyższa w porównaniu z populacją zdrową. Choć nie ustalono dokładnego sposobu dziedziczenia, to uważa się, że chory rodzi się już z pewną predyspozycją do łuszczycy i że w rozwoju łuszczycy występują 3 okresy:

do góry

05. Immunologiczne podłoże choroby.

      Istotą zmian łuszczycowych jest nadmierna proliferacja i czynnościowe pobudzenie keratynocytów, wyrażające się zwiększoną produkcją cytokin oraz nacieków z komórek zapalnych: limfocytów T, granulocytów obojętnochłonnych, makrofagów i komórek tucznych w obrębie skóry i naskórka. Nadmierne i przedłużone uwalnianie cytokin wraz ze zmienioną ekspresją ich receptorów oraz wzajemne oddziaływanie cytokin naskórkowych z komórkami nacieków zapalnych i innymi komórkami w skórze właściwej ma, jak się wydaje, podstawowe znaczenie w patogenezie choroby. Zarówno przewlekły, jak i nawracający charakter choroby, a także obecność nacieków z komórek zapalnych mogą sugerować immunologiczne podłoże choroby. Przemawia za nim również skuteczność terapeutyczna leków o działaniu immunosupresyjnym, takich jak cyklosporyna A, kortykosterydy, PUVA. do góry

06. Występowanie choroby.

      Łuszczyca występuje przeciętnie u 0,1-2,8% populacji ludzkiej. Niektórzy autorzy uważają, że nawet 5% populacji choruje na łuszczycę zaś zaniżone dane wynikają z wstydliwego ukrywania tego schorzenia przez wielu chorych. Częstość występowania zależy od czynników geograficznych. Łuszczyca jest częsta w Europie, rzadziej występuje u Azjatów, sporadycznie u ludności czerwonoskórej. do góry

07. Typy łuszczycy.

      Wyróżnia się dwa typy łuszczycy:
Typ I: (z obecnością u ok. 85% pacjentów HLA Cw6) - typ młodzieńczy, w którym pierwsze objawy choroby ujawniają się przed końcem 30. r.ż, szczególnie między 16. a 22. r.ż. Przebieg choroby jest cięższy, częściej występuje rodzinnie.
Typ II: (z obecnością u ok. 15% pacjentów HLA Cw6) - typ dorosłych. Ujawnia się po 40. r.ż., szczyt zachorowania przypada ok. 60. r.ż. i charakteryzuje się łagodniejszym przebiegiem, na ogół nie stwierdza się występowania rodzinnego. do góry

08. Czynniki prowokujące.

      Spośród czynników prowokujących pojawienie się zmian łuszczycowych na pierwszym miejscu wymienia się urazy mechaniczne. Zjawisko to, opisane przez Koebnera w 1872 roku, występuje u 30-50% chorych. Infekcje (często jak grypa, angina, zapalenie migdałków) stanowią kolejny, klasyczny czynnik wyzwalający wysiewy łuszczycy. 56-85% chorych z ostrą, wysiewną postacią choroby podaje w wywiadzie przebycie infekcji paciorkowcowej, natomiast 30-40% chorych wiąże pojawienie się zmian łuszczycowych ze stresem psychicznym. Znany jest również fakt zaostrzenia choroby po niektórych lekach (solach litu, beta-blokerach, po przerwaniu ogólnego leczenia kortykosteroidami). do góry

09. Charakterystyka kliniczna.

      Klinicznie choroba charakteryzuje się grudkowo-złuszczającymi wykwitami o bogatej morfologii. Najczęściej zajęta jest skóra prostowników kończyn, szczególnie łokci i kolan oraz okolica lędźwiowa i pośladki. Często zmiany lokalizują się na skórze owłosionej głowy, zwykle wzdłuż linii włosów, na czole i małżowinach usznych. U około 50% chorych zajęte są płytki paznokciowe. Nasilenie zmian może być różne, od niewielkich ognisk zajmujących wymienione wyżej okolice, do postaci z zajęciem całej skóry, a nawet stawów. Łuszczycowe zapalenie stawów występuje u 5-7% chorych na łuszczycę i definiowane jest jako seronegatywne zapalenie stawów ze współistnieniem zmian łuszczycowych na skórze. do góry

10. Postacie łuszczycy.

      W zależności od obrazu klinicznego i nasilenia procesu chorobowego wyróżnia się następujące postaci choroby:

Najczęściej spotykana jest łuszczyca zwyczajna (psoriasis vulgaris), w której grudki zlewając się tworzą blaszki łuszczycowe; na ich powierzchni pojawia się drobnopłatowa, nawarstwiona łuska. Wykwity te tworzą ogniska łuszczycowe od kilkumilimetrowej do kilkunastocentymetrowej plackowatej wielkości. Niekiedy, po dłuższym okresie utrzymywania się zmian łuszczycowych, dochodzi do częściowego ustępowania ich w części centralnej. Tworzą się wtedy zmiany obrączkowate, z tendencją do szerzenia się obwodowo. W przebiegu łuszczycy zwykłej obserwuje się zmiany paznokciowe o charakterze nieregularnych, drobnych, punkcikowatych wgłębień w płytce (paznokcie naparstkowe), które stanowią zaburzenie rogowacenia paznokci. Nasilone jest znacznie rogowacenie podpaznokciowe, co powoduje, że wolny koniec płytki paznokciowej unosi się ku górze (koniecznie należy różnicować te zmiany z grzybicą paznokci). Występowanie żółtych lub brązowych plam w obrębie płytki, tzw. plam olejowych, świadczy o obecności w obrębie łożyska paznokcia grudek łuszczycowych. Poza tymi objawami obserwuje się kruchość, łamliwość, podłużne rowkowanie płytki, zmiany jej zabarwienia oraz oddzielanie się od łożyska. Różnicowanie postaci zwykłej łuszczycy należy przeprowadzić m.in. z: liszajem płaskim, przewlekłą przyłuszczycą liszajowatą, łupieżem różowym Gilberta, grzybicą skóry gładkiej i paznokci, osutką kiłową, podostrą postacią liszaja rumieniowatego. Zmiany, szczególnie na skórze owłosionej głowy, mogą sugerować łojotokowe zapalenie skóry (dermatitis seborrhoica), trzeba też pamiętać o nierzadkim współistnieniu obu tych chorób.

Ryc.1. Łuszczyca zwyczajna
Ogniska łuszczycowe na łokciach Ogniska łuszczycowe na łokciach
Ogniska łuszczycowe na łokciach

Placki łuszczycowe
Placki łuszczycowe

Zmiany łuszczycowe na paznokciach
Zmiany łuszczycowe na paznokciach

Łuszczyca krostkowa (psoriasis pustulosa) - charakteryzuje się występowaniem jałowych krostek wielkości 2-3 mm, zlokalizowanych na podłożu rumieniowym, najliczniej na obwodzie ognisk zapalnych. Często zlewają się one ze sobą, powodując w dalszym przebiegu spełzanie powierzchni zmian. Postać łuszczycy krostkowej uogólnionej (von Zumbusch) jest najcięższą postacią choroby, OB jest zwykle podwyższone, we krwi stwierdza się leukocytozę, pacjent może gorączkować i niekiedy opisuje się zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w postaci "języka geograficznego". Łuszczyca krostkowa ograniczona (dłoni i stóp) występuje na powierzchni dłoni i podeszw stóp. Ogniska rumieniowe, w których obrębie stwierdza się liczne krosty z jałową treścią ropną, wykazują tendencję do zlewania się i uporczywych nawrotów (np. związanych z infekcją). Łuszczyca krostkowa na dłoniach i stopach różnicowana jest z grzybicą, wypryskiem potnicowym rąk i stóp.

Ryc.2. Łuszczyca krostkowa.
 Liczne zlewające się wykwity krostkowe w obrębie zapalnych, rumieniowo-wysiękowych zmian na wyprostnych częściach kończyn dolnych

Liczne zlewające się wykwity krostkowe w obrębie zapalnych, rumieniowo-wysiękowych zmian na wyprostnych częściach kończyn dolnych
Łuszczyca krostkowa na powierzchni dłoni i stóp. Łuszczyca krostkowa na powierzchni dłoni i stóp.

W łuszczycy stawowej (psoriasis arthropatica) poza wykwitami łuszczycowatymi występują zmiany stawowe. W ostrym okresie występuje rumień, obrzęk dystalnych okolic międzypaliczkowych, a gdy proces chorobowy trwa długo, dochodzi do destrukcji i zniekształceń kości, skrócenia paliczków, które radiologicznie przypominają zaostrzone ołówki. Zmiany stawowe prowadzą niejednokrotnie do trwałego inwalidztwa. Badania laboratoryjne wykazują brak czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi (80%), natomiast częstą obecność antygenu zgodności tkankowej HLA- B27. Łuszczyca stawowa jest różnicowana z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Rys.3. Łuszczyca stawowa
Łuszczyca stawowa.
Łuszczyca stawowa.
Łuszczyca stawowa.
Łuszczyca stawowa.

      W erytrodermii łuszczycowej stan zapalny i złuszczanie obejmują całą skórę. Jest ona wynikiem uogólnienia się różnych postaci łuszczycy. Wymaga zróżnicowania z powstającymi na innym tle uogólnionymi zapaleniami skóry, tj. w przebiegu atopowego zapalenia skóry, wyprysku, liszaja płaskiego, zespołu Sezariego, odczynów polekowych i innych. Może stanowić trudność diagnostyczną, gdy występuje u pacjenta z dotychczas nie rozpoznaną łuszczycą. do góry

11. Metody leczenia.

      Chociaż wiadomo, że przyczyny łuszczycy są najprawdopodobniej genetyczne, to należy pamiętać, że jej występowanie zależy także od:

W związku ze zbyt małą wiedzą na temat tej choroby stale poszukuje się sposobów na usunięcie jej objawów. Cały czas trwają także badania zmierzające do poznania mechanizmów jej powstawania i odkrycia sposobu na jej wyleczenie. do góry

12. Farmakoterapia.

      Ponieważ przyczyna łuszczycy pozostaje nadal nieznana, leczenie farmakologiczne ma ciągle charakter objawowy. Podstawowe znaczenie w terapii większości chorych na łuszczycę odgrywa leczenie miejscowe. Terapia miejscowa stanowi również niezbędne uzupełnienie leczenia ogólnego. Rozpoczyna się zazwyczaj od stosowania leków keratolitycznych (zawierających kwas salicylowy) usuwających łuskę łuszczycową i umożliwiających w ten sposób penetrację do skóry aktywnych leków.
      Kwas salicylowy używany jest w stężeniach 3 do 10%; wyższe mogą być aplikowane na skórę dłoni i stóp. Kwas salicylowy powinien być stosowany z ostrożnością u chorych z zajęciem rozległych obszarów skóry i/lub jej uszkodzeniami, a także u dzieci.

      Cignolina (anthralin, dithranol) - lek tradycyjnie stosowany w terapii łuszczycy od dziesiątków lat, wywierająca wielokierunkowe działanie na naskórek łuszczycowy (m.in. poprzez wpływ na syntezę DNA i blokowanie aktywności prostaglandyn). Leczenie cygnoliną - ze względu na jej efekt podrażniający - rozpoczyna się od aplikowania najniższych stężeń leku - 0,125% na 12 godzin i stopniowego ich zwiększania do 0,25%, 0,5%, 1%, zależnie od skuteczności klinicznej i objawów podrażnienia skóry otaczającej (tzw. terapia ciągła). Alternatywną formą opisanej metody jest, tzw. leczenie minutowe, przydatne szczególnie w warunkach lecznictwa ambulatoryjnego, w którym stosowane są wyższe stężenia: od 1 do 2% przez krótszy czas (od 5 minut do 1-2 godzin).
      Dziegcie - produkty suchej destylacji drewna lub węgla kamiennego stosowane są w postaci 20-50% past i maści, wchodzą w skład gotowych preparatów łączonych oraz preparatów leczniczo-pielęgnacyjnych przeznaczonych dla skóry łuszczycowej (szampony, oleje do kąpieli). Dziegcie mogą uwrażliwiać skórę na działanie światła słonecznego, a także działać miejscowo drażniąco.
      Kortykosteroidy stosowane są w przypadkach zmian łuszczycowych z dużą komponentą zapalną, z towarzyszącym świądem oraz do leczenia ognisk łuszczycy zadawnionej. Obecnie dostępna jest szeroka gama preparatów o różnej sile działania przeciwzapalnego i stopniu przenikania do skóry. Glikokortykosteroidy powodują spadek przepuszczalności naczyń krwionośnych dla mediatorów stanu zapalnego. Maści glikokortykosteroidowe, szczególnie fluorowane, należy stosować bardzo ostrożnie w związku z możliwością powikłań ogólnych związanych z wchłanianiem i możliwością wystąpienia zaników skóry, odbarwień, przebarwień oraz rozstępów. Stosuje się je krótko, przez kilka dni, by uniknąć zjawiska tachyfilaksji, unikając stosowania w okolicach twarzy, szyi, krocza, czyli w miejscach o kilkakrotnie zwiększonej wchłanialności. Korzystne w działaniu są połączenia sterydów i dziegci. Długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów powoduje częstsze nawroty i oporność na dalsze leczenie. Można sprowokować nawet wysiew zmian o charakterze łuszczycy krostkowej.
      Pochodne witaminy D - calcitriol i jego obecnie stosowane pochodne calcipotriol i takalcitol stanowią najnowszą grupę preparatów do miejscowego leczenia łuszczycy. Leki te redukują nadmierną proliferację keratynocytów, regulują ich prawidłowe różnicowanie, modulują również funkcje limfocytów. Skuteczność pochodnych witaminy D w redukowaniu rumienia, złuszczania i nacieku w obrębie ognisk łuszczycowych jest porównywalna z efektem, jaki wywierają kortykosteroidy o średniej i dużej mocy. Podstawowym efektem niepożądanym tej terapii jest miejscowe działanie drażniące, szczególnie w obrębie twarzy i owłosionej skóry głowy.
      Fototerapia jest obecnie szeroko stosowaną metodą leczenia łuszczycy. Kwalifikowani są do niej chorzy z niemal wszystkimi postaciami łuszczycy zwyczajnej, szczególnie ze zmianami rozległymi lub rozsianymi, w których stosowanie preparatów miejscowych jest utrudnione lub niemożliwe, a także łuszczyca stawowa i łuszczyca krostkowa w fazie ustępowania (przeciwwskazaniem jest okres wysiewny uogólnionej łuszczycy krostkowej typu von Zumbusch). Fototerapię stosuje się przy wykorzystaniu dwóch podstawowych sposobów: naświetlania promieniami UVB, w którym stosuje się najczęściej dwa rodzaje naświetlań: pełnym spektrum UVB: 290-320 nm lub wąskim pasmem napromieniania UVB: 320 nm (SUP) oraz fotochemioterapii (PUVA). Metoda PUVA polega na zastosowaniu długich promieni UVA (320-400 nm) w połączeniu z miejscowym lub ogólnym podawaniem leków z grupy psoralenów: 8-metoksypsoralenu lub 5-metoksypsoralenu. Zabiegi PUVA stosuje się zazwyczaj 3 razy tygodniowo. Dawki promieniowania podwyższa się w zależności od typu skóry i jej reakcji na promienie UVA. W trakcie leczenia mogą wystąpić ostre objawy niepożądane w postaci nudności, wymiotów, złego samopoczucia, rumienia fototoksyczego. Do późnych objawów ubocznych zalicza się przyspieszone starzenie skóry, zwiększone ryzyko nowotworów skóry, zwłaszcza raków kolczystokomórkowych, zaćmę. Ze względu na ryzyko powstania zaćmy pod wpływem PUVA istnieje bezwzględna konieczność ochrony narządu wzroku (okulary przeciwsłoneczne) przez co najmniej 8 godzin od momentu zażycia psoralenów.
Opisane powyżej metody terapii miejscowej i fototerapii pozwalają uzyskać w większości przypadków chorych na łuszczycę o łagodnym i średnio ciężkim przebiegu różnie długo utrzymujące się remisje choroby; u pozostałych chorych niezbędne jest stosowanie leczenia ogólnego.
      Metotreksat jest lekiem stosowanym od ponad 40 lat w leczeniu ciężkich postaci łuszczycy, a szczególnie łuszczycowego zapalenia stawów. Do leczenia metotreksatem mogą być także kwalifikowani chorzy z łuszczycą krostkową i rozległą łuszczycą zwyczajną oporną na inne metody leczenia.
      Pochodne witaminy A - retinoidy - są lekami z wyboru w leczeniu uogólnionej łuszczycy krostkowej i erytrodermii łuszczycowej. Stosowane są także w leczeniu nasilonych postaci łuszczycy zwyczajnej i łuszczycy stawowej. Acitretin (neotigason), będący pochodną wcześniej stosowanego tigasonu, stosuje się w pojedynczej, dziennej dawce 25 mg do 50 mg na dobę przez 4 tygodnie, następnie w dawce zredukowanej, dobieranej indywidualnie dla każdego chorego, w zależności od reakcji klinicznej. Głównym objawem niepożądanym, ograniczającym stosowanie retinoidów u kobiet w wieku rozrodczym, jest ich teratogenne działanie. Z tego powodu zapobieganie ciąży w trakcie terapii i do 2 lat od jej zakończenia jest bezwzględnie konieczne. Ostre objawy niepożądane są zależne od dawki leku i mają odwracalny charakter. Należą do nich: suchość śluzówek jamy ustnej, nosa, spojówek, zwiększona urażalność skóry, przerzedzenie włosów, bóle mięśniowo-stawowe. U części chorych dochodzi do podwyższenia poziomu cholesterolu, trójglicerydów, transaminaz i bilirubiny. Retinoidy stosuje się również w leczeniu skojarzonym w połączeniu z terapią promieniami UVB (metoda nosi nazwę Re-SUP) oraz z fotochemioterapią - Re-PUVA.

      Immunosupresory
Chorzy z ciężką łuszczycą zwyczajną i łuszczycą stawową, u których leczenie ogólne metodą PUVA, retinoidami, Re-PUVA, metotreksatem okazało się niewystarczająco skuteczne lub istnieją przeciwwskazania do stosowania tych leków, kwalifikowani są do leczenia cyklosporyną A. Jest to cykliczny polipeptyd o właściwościach immunosupresyjnych, hamujący cytokiny limfocytów T i keratynocytów. Do bezwzględnych przeciwwskazań tej terapii należy uszkodzenie funkcji nerek, nie kontrolowane nadciśnienie tętnicze krwi, ciężkie choroby wątroby, choroba nowotworowa, czynne infekcje, ciąża. Leczenie rozpoczyna się zazwyczaj od dawki 2,5 mg/kg/d i nie przekracza się 5 mg/kg/d, kontrolując co 2-4 tygodnie ciśnienie tętnicze krwi, morfologię, stężenie kreatyniny, kwasu moczowego, bilirubiny, fosfatazy alkalicznej, AST, ALT. Uszkodzenie nerek oraz nadciśnienie tętnicze stanowią dwa najważniejsze objawy niepożądane terapii cyklosporyną A. Lek może ponadto uszkadzać wątrobę, powodować bóle głowy, nudności, wymioty, parestezje, nadmierne owłosienie, przerost dziąseł oraz zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów przy wieloletnim leczeniu.

      Profilaktyka W zapobieganiu nawrotom łuszczycy bardzo istotne jest postępowanie profilaktyczne. Polega ono na unikaniu znanych czynników zaostrzających i prowokujących wysiewy łuszczycy (stresy, niektóre leki, nadwaga) oraz zwalczaniu przewlekłych stanów zapalnych (leczenie próchniczo zmienionych zębów, chorób przyzębia, infekcji pasożytniczych, usuwanie migdałków podniebiennych przy nawracających infekcjach paciorkowcowych górnych dróg oddechowych). Zalecana jest umiarkowana ekspozycja na światło słoneczne, dieta niskokaloryczna oraz eliminacja używek, szczególnie alkoholu. do góry

13. Zestawienie dostępnych preparatów.

do góry

14. Szczegółowy opis preparatów.

      Leki przeciwłuszczycowe do stosowania zewnętrznego
Preparaty dziegciowe

Pochodne antracenu
Psoraleny Inne Leki recepturowe
      Zastosowanie znajdują także leki recepturowe o składzie opartym głównie na typowych substancjach stosowanych w leczeniu objawów łuszczycy.
Za publikacją Receptariusz - S.Janicki i inni możemy wymienić: Z leków wykonywanych w mojej aptece mógłbym wymienić: do góry

      Leki przeciwłuszczycowe do stosowania wewnętrznego

Psoraleny
Retinoidy do góry

15. Leki przeciwwskazane i niepożądane.

      Omawiając farmakologię łuszczycy należy także zwrócić uwagę na leki, które nie powinny być w stosowane w tej chorobie lub stosowane ze szczególną ostrożnością. Mogą one nasilać lub powodować powstawanie zmian łuszczycowych lub łuszczycopodobnych.
Należą do nich:

Leki b-adrenolityczne
Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa
Acebutolol Abutol
Atenolol Atenolol, Normocard, Tenormin
Metoprolol Betaloc, Metohexal
Bisoprolol Bisocard, Concor
Sotalol Darob, Gilucor, Sotahexal, Sotalex
Carvedilol Dilatrend
Betaxolol Lokren
Nebivolol Nebilet
Cervedilol Vivacor

Leki dziłające na układ renina - angiotensyna
Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa
Quinapril Accupro
Enalapril Benalapril, Ednyt, Enap, Enapress, Mapryl
Trandolapril Gopten
Cilazapril Inhibace
Trendolapril + Verapamil Tarka

Inne do góry

16. Metody alternatywne.

      Łuszczyca jest niestety ciągle schorzeniem o niewyjaśnionych mechanizmach powstawania a stosowana farmakoterapia ogranicza się do prób hamowania jej objawów. Jest także tzw. chorobą chimeryczną, co oznacza, że ni stąd ni zowąd, z niewyjaśnionych dotąd dokładniej przyczyn może się pojawić jak i jej objawy mogą ustąpić. Fakty te dają duże możliwości do popisu dietetykom, zielarzom, radiestetom i wszelkim uzdrowicielom, którzy stosują metody często zaliczane do tzw. medycyny alternatywnej. Trudno przy dzisiejszym stanie wiedzy jednoznacznie stwierdzić czy proponowane metody mają jakiekolwiek uzasadnienie czy też należy je uznać za szarlatanerię. W niektórych przypadkach okazuje się, że odnoszą one pożądany skutek, jednak żadna z tych metod nie stała się w pełni skuteczna ani nie działa na wszystkich chorych. Można jedynie dywagować, czy uzyskiwane ozdrowienia są wynikiem leczenia czy też wiary i uspokojenia pacjenta, wszak wykazano, że czynnik psychiczny (stres) ma w tej chorobie duże znaczenie. Uwzględniając powyższe postanowiłem w skrócie, bez komentarza zasygnalizować metody leczenia łuszczycy opisywane w różnych publikacjach i czasopismach. do góry

16a. Dieta.

      Bardzo dużo uwagi w leczeniu łuszczycy poświęca się diecie. Częstą hipotezą ujawniania się zmian łuszczycowych jest źle funkcjonująca wątroba, co sugerują publikacje opisujące pozytywne efekty leczenia łuszczycy przy zastosowaniu odpowiedniej diety. Według autorów, bardzo często zielarzy, panuje przekonanie, że poza stosowaniem ziół należy zachować ścisłą dietę wątrobową, polegającą na unikaniu wędlin, wędzonego mięsa, wieprzowiny i zup na niej gotowanych. Wszystkie rodzaje kwasów jak ocet, moszcz, wino, cytryny, pomarańcze, grejpfruty jak również jagody i ich soki, także czarne porzeczki - są w łuszczycy niedopuszczalne. Surowe jabłka, kawa ziarnista, czekolada, kakao i miód pszczeli tworzą w rezultacie kwasy , których nie znosi chora wątroba. Należy unikać ponadto wszystkich rodzajów ryb w puszkach, wędzonych ryb, konserw mięsnych, warzyw strączkowych takich jak fasola , groch i soczewica oraz wszystkich gatunków alkoholi.

      Dopuszczalne są potrawy mleczne , mleko i jego przetwory, sałatki - które powinny być przyprawiane kwaśną smietanką, lekkie mięso np. cielęcina, mięso z kurczaka, wołowina gotowana, dziczyzna, swieże lub mrożone ryby, lekko strawne warzywa i codziennie zamiast swieżych owoców - dużo kompotu z jabłek.

      Niestety analizując różne opisywane diety można zauważyć w nich często sprzeczności. Produkty zalecane przez jednego autora są wykluczane przez drugiego. do góry

16b. Ziołolecznictwo.

      Terapia wg. Tomasza Ćwieka
      Ten znany naturoterapeuta uważa, że z powodzeniem potrafi zlikwidować u wielu cierpiących na łuszczycę tę przykrą dolegliwość. Uważa, że dominujące znaczenie ma terapia ziołowa, dieta bezmięsna oraz kilkudniowa głodówka.
      Leczenie proponuje rozpocząć od zastosowania mieszanki ziołowej:

      Zioła dokładnie należy wymieszać i przechowywać w papierowej torbie. Wsypać płaską łyżkę stołową mieszanki do szklanki i zalać wrzątkiem, przecedzić. Pić dwa lub trzy razy dziennie przed jedzeniem. Podczas terapii należy dodatkowo zażywać w kapsułkach wiesiołek (trzy razy dziennie po jednej kapsułce) i korzystać przynajmniej raz w miesiącu z zabiegu bioenergoterapeutycznego.
      Pomocna jest również dieta. Po wyczerpaniu tej mieszanki robimy tydzień przerwy, po którym zaczynamy zażywać następującą: Przygotowanie i stosowanie jak mieszanki poprzedniej. Zioła te pije się aż do skutku z tygodniowymi przerwami między seriami (nie dłużej jednak, niż rok).

      Zioła Ojca Grzegorza Sroki
      Ojciec Grzegorz zaleca przy łuszczycy pić dwa do trzech razy dziennie szklankę ziół między posiłkami:

Łyżeczkę tej mieszanki zalewamy szklanką wrzącej wody, a następnie ogrzewamy na parze przez 30 minut i odcedzamy.

      Porady zielarza - Witolda Poprzęckiego
      Według Witolda Poprzęckiego przyczyną występowania łuszczycy jest awitaminoza B2 i H. Uważa, że bardzo często poprzedza ją niestrawność, nerwica żołądka i wówczas należy dążyć do usunięcia tych właśnie przeszkód. Proponuje uzupełnić braki witaminowe. Jego zdaniem :

do góry

16c. Kąpiele.

      Kąpiele w soli Bocheńskiej
Kąpiele te stosowane są w sanatoriach ale także można je stosować w warunkach domowych korzystając z dostępności soli Bocheńskiej w aptekach.

      Kąpiele zdrowotne Marii Treben
Ziele skrzypu i ziele ślazu - 200 g ziół (w równych ilościach każdego) zalewamy w garnku na noc zimną wodą. Cedzimy i dodajemy do wody w wannie. Kąpiemy się około 20 minut. do góry

16d. Masaże.

Według niektórych artykułów bardzo dobre rezultaty dają masaże ciała z użyciem oleju arachidowego. Masaże przeprowadzamy raz na tydzień przez okres pięciu tygodni. Po miesięcznej przerwie możemy zabieg powtórzyć. Masuje się dokładnie całe ciało miękką szczoteczką lub gąbką. Masaże te należy wykonywać po ciepłej kąpieli, albo jeszcze lepiej, po saunie. do góry

17. Literatura.

do góry